• Voor 19:00 besteld, volgende werkdag in huis Op werkdagen, wanneer items op voorraad zijn.

 • Klantenservice Wij helpen je graag!

 • Over 135.000 tevreden klanten sinds onze opening in 2005

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de rechtspersoon Betersport B.V./Focus Fitness B.V. die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bereikbaarheid:

Betersport B.V./Focus Fitness B.V.
Maasbreeseweg 27, 5981 NZ Panningen
Telefoonnummer: 077-3211075
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 21:00 uur
Zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 16:00 uur
Email: klantenservice@betersport.nl
KvK-nummer:52344681
BTW-identificatienummer: NL8504.04.836.B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 • Een aanbod met een beperkte geldigheidsduur of onder voorwaarden geschiedt, is nooit langer dan 14 dagen geldig.
 • Het aanbod bevat een vulledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  a) De prijs inclusief belastingen;
  b) De eventuele kosten van aflevering;
  c) De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  d) Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  e) De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  f) De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  g) De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  h) Als de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  i) De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, en ook de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  j) De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  k) De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens, in overeenstemming met de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Als consument bent u verantwoordelijk voor het retour sturen van het product. Beschadigingen zullen dan ook verrekend worden met het terug te betalen bedrag.
 • Indien er gebruikssporen waarneembaar zijn, zullen wij dit product als demo model dienen te verkopen, het verschil in prijs tussen een demo apparaat en nieuw zullen wij verrekenen met de creditering.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u ons, Betersport BV - Maasbreeseweg 27 - 5981NZ - Panningen - klantenservice@betersport.nl - 077-3211075, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.“
U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via het retour formulier. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.”


Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 30 dagen, ingaande op de dag van de ontvangst van het product.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6c - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 6d - Transport in geval van herroeping

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan hij het artikel kosteloos retour sturen. Let op! De meeste van onze producten zijn vanwege de omvang van het product niet altijd met een normaal postbedrijf te versturen. Wij kunnen een ophaalopdracht bij ons transportbedrijf inplannen om het product op te laten halen. De consument dient tijdig contact op te nemen met de ondernemer om hier gebruik van te kunnen maken.
 • Als de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • Als de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Artikel 8 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a) deze het gevulg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
  b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 • De ondernemer behoudt zich het eigendom van alle op grond van, op basis van de overeenkomst geleverde, en nog te leveren, producten voor tot het tijdstip waarop de klant/koper aan al zijn betalingsverplichtingen richting, tegenover, naar de ondernemer heeft voldaan.
 • De in artikel 9 lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen koopprijs van de geleverde, en nog te leveren producten, vermeerderd met de vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de klant/koper in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele rente.
 • Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de klant/koper in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden verkocht, mits de klant/koper ten aanzien van zijn afnemers een gelijkluidend eigendomsvoorbehoud op de (aldus) geleverde producten bedingt.
 • De klant/koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enig andere wijze te bezwaren of bij c.q. aan derden in gebruik te geven. Deze bepaling heeft een goederenrechtelijke werking.
 • Voor vorderingen anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW genoemd, geldt dat de ondernemer op de geleverde producten, die door betaling in eigendom op de klant/koper zijn overgegaan, en waarop het eigendomsvoorbehoud als gevolg van - toekomstige - vorderingen uit hoofde van de bepaling uit genoemd artikel niet herleeft of zal herleven, zich het recht voorbehoudt om pandrechten te vestigen zoals bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, die de ondernemer uit welke hoofde dan ook mocht hebben op de klant/koper.
 • Als derden beslagleggen op de door ondernemer onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant/koper gehouden de ondernemer onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.
 • De klant/koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op adequate wijze te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, diefstal, verduistering en beschadiging. De klant/koper zal op eerste verzoek van de ondernemer daartoe inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 • Als de ondernemer op grond van een eerste schriftelijk verzoek daartoe aan de klant/koper - haar eigendomsrechten voor wat betreft het door haar aan de klant/koper geleverde producten wil uitoefenen, is de klant/koper voorshands gehouden daaraan onvoorwaardelijk mee te werken en niet herroepbare toestemming aan de ondernemer te verlenen om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van de ondernemer zich bevinden om deze mee te kunnen nemen. Eén ander onverminderd het recht van de ondernemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 • De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer richting, tegenover, naar de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 • De ondernemer levert tenzij anders overeengekomen geen garantie aan huis.
 • Als zich binnen de aangegeven garantietermijn een gebrek optreedt, zal er naar keuze van de ondernemer worden overgegaan tot ofwel reparatie, ofwel tot vervanging van het gebrekkige product ofwel tot creditering van de consument. Als wordt overgegaan tot reparatie, uit te voeren door de ondernemer. Draagt de consument de kosten voor het aanleveren en afhalen van het product tenzij anders overeengekomen of tenzij gebruikt wordt gemaakt van de garantie plus mogelijkheid. Garantie plus is alleen geldig gedurende de garantieperiode van het product in de landen Nederland en België.
 • Wanneer wordt afgesproken dat de ondernemer een vervangend onderdeel per post/koerier toestuurt dient eerst het defecte onderdeel door de klant te worden opgestuurd of gebracht. Deze post of koerierskosten zijn voor rekening afnemer.
 • Wanneer de klant niet de "Garantie Plus" heeft aangeschaft en toch een reparateur ter plekke wil hebben of het apparaat wil laten repareren op locatie bij Betersport, zitten hier naar alle waarschijnlijk kosten aan verbonden.
 • Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
 • Aansprakelijkheid voor vertragingen, fouten, of eventuele schade (in welke vorm dan ook), veroorzaakt door een ondeugdelijk product en/of door reparaties, gedaan door de ondernemer (of door haar aangewezen reparateurs), wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.
 • Geen aanspraak op garantie, noch anderszins overeengekomen garantiebepalingen, kan worden gemaakt: als het product: onoordeelkundig of onzorgvuldig is gebruikt; het een ander gebrek betreft dan bijvoorbeeld normale slijtage; door anderen dan de ondernemer (of door haar aangewezen reparateurs) veranderingen zijn aangebracht of door hen reparatie heeft plaatsgevonden; in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van het product niet van belang zijn; en/of een of meer merken en/of (serie)nummers van het product zijn verwijderd en/of gewijzigd.
 • Vervangende onderdelen, die gebruikt worden voor reparatie, kunnen zowel nieuwe als gereviseerde onderdelen zijn. Onderdelen welke door, vanwege een reparatie worden vervangen, worden eigendom van de ondernemer.
 • De garantiebepalingen zijn niet overdraagbaar en zijn alleen geldig voor producten die door de ondernemer geleverd zijn.


Betersport is ook aangesloten bij een geschillencommissie; www.geschilonline.nl. Wanneer Betersport en de klant er onverhoopt samen niet uit komen kunt je een klacht aan een onpartijdige commissie voorleggen. De uitslag hiervan is altijd bindend. Daarnaast heb je altijd het recht een eventuele zaak bij de rechtbank voor te laten komen. Een eventuele rechtszitting kan plaats vinden door de consument gekozen woonplaats.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die je kan vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding volgens, in overeenstemming met het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

 • Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden over de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer met uitzondering van, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, vulledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Intellectuele eigendom

Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Betersport B.V./Focus Fitness B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


Artikel 16 - Persoonsgegevens

Betersport B.V./Focus Fitness B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Betersport B.V./Focus Fitness B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen van Betersport B.V./Focus Fitness B.V., haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 18 - Links

De site van Betersport B.V./Focus Fitness B.V. kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Betersport B.V./Focus Fitness B.V. geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.


Artikel 19 - Uw rechten

U kunt altijd aan Betersport B.V./Focus Fitness B.V. vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Betersport B.V./Focus Fitness B.V.-vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Betersport B.V./Focus Fitness B.V. zo spoedig mogelijk zal verwerken. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Betersport B.V./Focus Fitness B.V. hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.


Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.